Deklaracja dostępności


Przedszkole Miejskie nr 9 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej wwww.nasza9.com

Data publikacji strony internetowej: 2018.09.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.01

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zdjęcia udostępniane na naszej stronie nie posiadają opisów alternatywnych
- filmy nie posiadają napisów oraz audio deskrypcji.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększenia wielkości czcionki na stronie,
- możliwość rozszerzenia zawartości strony do szerokości przeglądarki,
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Prosimy o kontakt w celu:
- zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
- składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
- składania skarg na brak zapewnienia dostępności.
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową oraz architektoniczną odpowiada dyrektor przedszkola Ewa Strzałka. Możesz skontaktować się z nim mailowo: przedszkole9debica@nasza9.com lub telefonicznie – tel. 14 681 25 98

Procedura wnioskowo-skargowa:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku niezadowolenia z naszych działań lub odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Urzędu Miasta Dębica z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Przedszkole Miejskie nr 9 w Dębicy
39 – 200 Dębica
ul. Sienkiewicza 6B

1.Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście od ul. Sienkiewicza, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2.Aby wejść do budynku należy pokonać schody.
3.Budynek nie jest dostosowany dla osób mających problem z poruszaniem się. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
4.Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nie prowadzi aplikacji mobilnej.