Aktualności

2022-04-11

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Informujemy, iż lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 9 w Dębicy na rok szkolny 2022/2023 została wywieszona na tablicy w przedsionku przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są złożyć wypełnione oświadczenie „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Dębicy”, które dostępne jest do pobrania poniżej. Wypełniony druk z podpisami rodziców należy dostarczyć do kancelarii przedszkola w terminie od 12 do 14 kwietnia 2022 r. w godz. 7.00 do 15.00.
Niezłożenie w/w dokumentu w terminie będzie jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.


Pliki do pobrania:

2022-04-01

2022-03-01

ZMIANY W ZASADACH REKRUTACJI

W związku z przedłużeniem na terenie woj. podkarpackiego drugiego stopnia alarmowego (stopień „Bravo”), który wprowadza obowiązek kontrolowania ruchu osobowego w placówce, a przede wszystkim nie wpuszczanie osób postronnych prosimy rodziców, którzy są zainteresowani rekrutacją na rok szkolny 2022/2023 o pobieranie w terminie od 2.03.22 do 25.03.22 dokumentów rekrutacyjnych (wniosek i załącznik) ze strony internetowej przedszkola i wrzucanie dokumentów do skrzynki na listy znajdującej się na bramie wejściowej do przedszkola.


Pliki do pobrania:

2022-02-16

REKRUTACJA 2022/2023


Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Dębicy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, prowadzona będzie w terminie od 1.03.22 do 25.03.22

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do naszego przedszkola i będą uczęszczały również w roku szkolnym 2022/2023, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuowania wychowania przedszkolnego . Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Deklarację będą do pobrania w przedszkolu w terminie od 21.02.22 ( szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola).

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją należy pobrać tylko w przedszkolu.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Dębicy, biorą udział dzieci roczników 2016-2019, zamieszkałe na terenie miasta Dębicy.

1. Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 28.02.22r. godz 15.00
Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego. Deklarację będą do pobrania przez rodziców w przedszkolu.

2. Od 1 września 2022r. każde dziecko 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjecie dziecka do przedszkola zobowiązani są do pobrania w przedszkolu i złożenia WNIOSKU w terminie od 1.03.22r. do 25.03.22r.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola, należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych placówek. Do każdej z wybranych placówek należy złożyć oddzielny wniosek. We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli ( w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). Wnioski składane we wszystkich wybranych placówkach powinny zawierać te same dane ! Kolejność składania wniosków w przedszkolu nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do placówki.

3. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem, roku szkolnego (1 września), w którym dziecko kończy 6 lat.


Pliki do pobrania: